Ἱστορίες Μπονζάι

Ἱστορίες Μπονζάι
* Ἡ αἰσθητικὴ τοῦ μικροῦ *
Ἕνα ἱστολόγιο* γιὰ τὸ μικρὸ διήγημα
ἀπὸ τὸ λογοτεχνικὸ περιοδικὸ Πλανόδιον

Σχετικὰ μὲ τὸ ἱστολόγιο Ἱστορίες Μπονζάι

Τὸ ἱστολόγιο Ἱστορίες Μπονζάι εἶναι μιὰ διαδικτυακὴ ἐπιθεώρηση γιὰ τὸ μικρὸ διήγημα καὶ ταυτόχρονα μιὰ διαδικτυακὴ ἀνθολογία ἐν προόδῳ γιὰ τὸ συγκεκριμένο εἶδος. Εἰδικεύεται στὸ ἑλληνικὸ διήγημα καὶ ταυτόχρονα παρουσιάζει ἔγκυρες μεταφράσεις διηγημάτων στὰ ἑλληνικὰ ἀπὸ ἄλλες γλῶσσες, ἐπιδιώκοντας, ἀναλόγως τῶν μέσων ποὺ διαθέτει, τὴν μεγαλύτερη δυνατὴ ἀντιπροσωπευτικότητα. Παράλληλα, μὲ τὴ στήλη του «Greek Writers In English», ἀπευθύνεται στὴν μεγάλη κοινότητα τῶν χρηστῶν τῆς ἀγγλικῆς γλώσσας, σκοπεύοντας στὴν καλύτερη γνωριμία τῆς ἑλληνικῆς διηγηματογραφίας ἀπὸ τὸ διεθνὲς φιλότεχνο κοινό.

Στὴν μεγάλη διεθνὴ συζήτηση γιὰ τὸν ποσοτικὸ καθορισμὸ τῆς ἐννοίας «μικρὸ διήγημα» τὸ ἱστολόγιο δέχεται συμβατικῶς ὡς ἀνώτατο ὅριο τὸν ἀριθμὸ τῶν 2000 λέξεων. Στὴν παρούσα ἐναρκτήρια περίοδό του γιὰ μὲν τὶς πρωτότυπες (ἀνέκδοτες) συνεργασίες στὰ ἑλληνικὰ θέτει ὡς ὅριο τὶς 750 λέξεις, ἐνῶ γιὰ τὶς ἀναδημοσιεύσεις ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ γραμματεία θέτει ὡς ὅριο τὶς 1500 λέξεις· τὸν ἴδιο ἀριθμὸ λέξεων (πάντα στὴ γλώσσα τοῦ πρωτοτύπου) δέχεται καὶ γιὰ τὶς μεταφράσεις. Σὲ πολὺ ἐξαιρετικὲς περιπτώσεις, μὲ κριτήρια τὴν σπανιότητα τῆς ἀντιπροσώπευσης ἢ τὴν μοναδικότητα σὲ ποιότητα τοῦ κειμένου, τὸ ὅριο αὐτὸ τῶν 1500 λέξεων θὰ μποροῦσε νὰ ἐπιμηκυνθεῖ ἕως τὶς 2000.

Τὸ ἱστολόγιο, χωρὶς νὰ ἀποκλείει καμία ἀπὸ τὶς τροπικότητες τοῦ εἴδους, ἐνθαρρύνει καὶ εὐνοεῖ ἐκεῖνες ποὺ διαθέτουν πλοκὴ καὶ χαρακτήρα ἢ χαρακτῆρες· ἔχοντας δὲ ἐπίγνωση τῶν δυσκολιῶν ποὺ γεννοῦν στοὺς ὁρισμοὺς οἱ ὁριακὲς περιπτώσεις, θεωρεῖ τὴ μυθοπλασία, τὴν καλλιτεχνικὴ δηλαδὴ ἐπινόηση καὶ κατασκευὴ τοῦ περιεχομένου μιᾶς ἱστορίας, ὡς τὸ κατ? ἐξοχὴν συστατικὸ τῆς ἐννοίας τοῦ διηγήματος ὡς λογοτεχνικοῦ εἴδους.

(Βλέπε περισσότερα στὴν ἑνότητα «Ταυτότητα» τοῦ ἱστολογίου, ὅπου καὶ διευκρινήσεις σχετικὰ μὲ τὸν ὅρο «Μπονζάι»)